FPlog.jpg(56 kb) Hlavní stránka

Pomocné výpočty

V následující nabídce jsou uvedeny případy, kdy se uživateli po zadání základníchvstupních dat zobrazí výsledná číselná hodnota, kterou lze doložit splnění normovýchpožadavků (většinou se jedná o případy, kdy uživateli k výpočtu nestačí pouze tabulkové hodnoty nebo rovnice uvedené v příslušných ČSN, ale k jeho provedení potřebuje také doplňující údaje z příslušné technické literatury). Kromě vlastního výpočtu nabídka obsahuje také možnost pořízení výstupní tiskové sestavy s výsledky i zadanými hodnotami.

POZNÁMKA 1   U neceločíselných proměnných, zadávaných při provádění výpočtu z klávesnice je jedno, zda se jako oddělovací znaménko použije desetinná tečka nebo čárka (program vždy generuje tečku); pokud však zvolíte zadávanou hodnotu kliknutím myši na nabídkové menu nebo měníte programem přednastavenou hodnotu - musí být zvoleno číslo, kde oddělovačem je desetinná tečka. Pokud se Vám přesto po provedení výpočtu zobrazí v některém výsledkovém okně řetězec znaků NaN, zkontrolujte zadání, zda všechny neceločíselné vstupní parametry mají jako oddělovač uvedenu desetinnou tečku.

POZNÁMKA 2   V případě opakovaných výpočtů téže problematiky (např. při hledání efektivního řešení), je nutné předchozí parametry + na monitoru zobrazené výsledky "vynulovat" - buď stisknutím funkční klávesy F5 nebo kliknout na symbol "aktualizovat".


© Fire Protection - František Pelc