Ručka.jpg(1 kb) Ze zdravotních důvodů připravím červnový Zápisník 2018 později - tímto se všem omlouvám za zpoždění (ve vztahu k převažující pozici vleže, nejsou klávesnice + myš pro psaní příliš kompatibilní).

Ručka.jpg(1 kb) Přestože zjevný mediální tlak působil v této věci opačným směrem, tak z profesního hlediska se jedná o významnou pozitivní zprávu: „I dnes (v časech, kdy se komunisté mají opět podílet na vládní moci, neboť podpoří u kormidla trestně stíhaného generálního ředitele firmy "ČR s.r.o."), ještě v některých regionech ČR funguje požární prevence.

Nedávno mě upozornil vlastní internetový filtr na článek, publikovaný v jedné krajské modifikaci „Věstníku dona Bureše“ (pro matení veřejnosti se stále nazývá původním označením "Mladá Fronta Dnes"), s titulkem „Výtvory musí z chodeb pryč, zaveleli hasiči ve školkách. Jsou hořlavé“ – a pokračoval, cituji: „Z chodeb mateřských škol v X…… musely zmizet obrázky i další výrobky dětí. S ohledem na riziko požáru to požadují hasiči. Ze stejného důvodu ze dne na den skončilo dětské karnevalové divadlo v prostorách mateřské školy v Y……. ulici.

Věcný komentář v oboru PBS je možné s vysokou mírou pravděpodobnosti formulovat následovně:

Poznámka: V první řadě mě napadá, co za peníze daňových poplatníků dělaly u HZS zřízené pracovní pozice „tiskových mluvčí“, a to na úrovni okresu, kraje i ústředí (nezaznamenal jsem totiž jedinou oficiální reakci, která by zmíněný článek veřejně dementovala jako amatérsko-populistický blábol). Současně se obávám, pokud tato mediální „masáž“ dorazila na Gř HZS, aby nezačali připravovat další díl novely jisté „vyhlášky“, kterou podle „požadavků lidu“ rozšíří o další nové položky (co všechno hořlavého může být ještě instalováno v prostorech chráněných únikových cest tuzemských MŠ) - místo toho, aby se všichni dotčení chopili barev a stěny něčím, pro děti příjemným, vymalovali...

Ručka.jpg(1 kb) Nedávno jsem vešel do rozlehlé, tuzemské výrobní haly zahraničního investora (má po obvodu 14 únikových východů na volné prostranství, s instalovaným panikovým kováním s horizontálními madly), abych si při fyzické prohlídce ověřil, zda skutečný stav odpovídá zaslaným výkresovým podkladům.

Přidělený průvodce mě hned u prvního východu upozornil, jak nedávno na aktivní i pasívní křídla všech „Exitů“, osadili blokovací elektromagnety (jeden bratru za 30000,- Kč/kus), které jsou ovládány systémem EPS. Na mou kategoricky zamítavou reakci sdělil, že projektant EPS, s tím rovněž nesouhlasil, ale údajně postupovali analogicky, jako v případě jiného tuzemského závodu, kde takové řešení navrhl profesní projektant a schválil jej do užívání příslušný HZS (později se jeho informace změnila na zjištění, že zde „Exity“ neměly instalováno panikové kování s horizontálními madly). Nakonec jsme celou záležitost uzavřeli tak, že pokud skutečně v jejich výrobním provozu chtějí prokázat odchylné ustanovení od platných ČSN řady 73 08xx, pomocí simulačních modelů, musí instalovaná zařízení ze všech únikových východů bez prodlení demontovat.

Opakování je matka moudrosti, a proto znovu uvedu následující varování:

Jakékoliv mechanické, anebo elektromechanické (včetně zařízení EPS) blokování systémů panikového kování s horizontálními madly, je úmyslným trestným činem „obecného ohrožení“, neboť kterékoliv dveřní křídlo se musí otevřít do jedné sekundy od stlačení horizontálního madla.

Podle mezinárodních standardů při panikové situaci unikající osoby mohou jednat zcela iracionálně (tj. „zapomenout“ i na běžný způsob otevírání dveří), kdy jediným působícím parametrem je tlak čela fronty na dveřní křídlo (a tomu odpovídající mechanický způsob uvolnění ze zavřené polohy). Současně se předpokládá, že kromě vzniku požáru může panikovou situaci způsobit celá řada jiných faktorů. Zejména zde patří jednání psychicky narušené osoby, teroristický čin, loupežné přepadení, vliv meteosituace, geotermální aktivita podloží, pád vnitřního vybavení prostoru, pád nebo náraz dopravního prostředku, průmyslová havárie v daném prostoru nebo v jeho okolí, únik těkavých látek a další.

Skutečně neznám důvody, které dotčené profesní projektanty i příslušníky HZS vykonávající SPD v ČR vedou k mylnému přesvědčení, že u nás může panikovou situaci vyvolat pouze a jedině vznik požáru. Současně tito lidé musí mít neochvějnou jistotu, že všechny systémy EPS jsou vždy navrženy správně, jsou setrvale v provozu a nastaveny tak, aby okamžitě, bez jakéhokoliv prodlení, ovládaly připojená zařízení.

Přitom z cca 5000 provedených simulací vidím, že ani opticko-kouřové hlásiče požáru nereagují na vznik požáru bezprostředně (prvotní aktivace nastane zpravidla v intervalu 30 až 100 sekund) a pokud se za podmínek tropického dne vytvoří v podstropním prostoru horká stratifikační vrstva, tak ještě o 30-60 sekund později. Na druhé straně lze při simulacích pozorovat, jak část osob v blízkosti ložiska požáru, může svými smysly reagovat na vznik požáru ještě dříve, než čidla EPS (a takové osoby pak stojí u dosud zablokovaných dveří a čekají na reakci systému, anebo běží k jinému východu a zde zase čekají …).

Poznámky:

  1. Pokud si někdo myslí, že prostřednictvím systému EPS může blokovat únikové východy, které sice nemají instalováno horizontální madlo, tak direktiva EU nám stále stanoví, abychom v našich technických normách měli deklarováno, pro otvírání dveří na únikové trase, významné bezpečnostní pravidlo:
  2. "Dveře na únikových cestách musí mít ve směru úniku kování, které umožní při vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již je uzávěr zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod." (ještě, ne tak dávno, jsme takové ustanovení v normě měli, neb jsem jej sám do ČSN 73 0810: 2005 zformuloval…).
  3. Přitom je evidentní, že kováním nemusí být jenom horizontální madlo (přitom tlačítko vedle dveří rozhodně není kováním), ale také klika, která současně ovládá západku i závoru uzamčeného zámku; dále že se tato povinnost vztahuje i na jiné druhy ohrožení, než je požár a že ruční otevření instalovaným kováním je nutné i v případě, pokud budou dveře čímkoliv blokovány (to se vztahuje také na elektromechanické blokování východu s možností otevření výhradně při vzniku požáru).

Ručka.jpg(1 kb) Možná si ještě pamatujete, když jsem za „Blbost roku“ vyhlásil slavnostní akt, při kterém tehdejší, usměvavý náčelník prevence z Gř HZS asistoval při předávání „hasičského“ ocenění šéfovi lobbistické skupiny „Zpracovatelů pěnového polystyrénu“.

Mezitím se ústřední vedení požární prevence změnilo, ale zřejmě se nezměnily dřívější vazby a vliv tohoto „Sdružení“ u tuzemského HZS stále trvá, neboť zmíněný pán i nadále objíždí různá IMZ příslušníků HZS a tam jim rozpráví o jedinečnosti a nesporných „výhodách zaručeně nehořlavého“ pěnového polystyrénu v tepelných odkladech budov.

Poznámka: To je opravdu tak tristní personální obsazení prevence na Gř HZS, anebo ve vedení krajských ředitelství HZS, které tohoto lobbistu zvou mezi příslušníky i nadále, aniž by mu položili třeba jen jedinou otázku – kdy se v ČR zruší, všem pravidlům tvorby mezinárodních zkušebních norem odporující národní příloha k ČSN ISO 13785-1, která zkracuje dobu zkoušky o 50 %, případně výkonové parametry zkušebního hořáku ? A to nemluvím o systémových otázkách, kdy testy zaručeně "nehořlavého" polystyrénu jsou prováděny pouze ke zjištění jeho reakce na oheň (tj. na tepelné namáhání, odpovídající podmínkám I. fáze úvodního rozvoje požáru) a nikoliv na fázi II. plného rozvoje požáru (při kterém požár zpravidla zastihne zasahující jednotky HZS) a přímo souvisí až z kvalitativně vyšší kategorií požární odolností konstrukce (asi proto, jak tehdy lakonicky poznamenala moje paní – byl oceněn a je nadále protěžován „Za zásluhy...“, jak zajistil zasahujícím jednotkám HZS práci na dalších 30 let...).

Ručka.jpg(1 kb) Když jsme poslední dubnový víkend jeli v pátek odpoledne na chatu, zakrýval rozsáhlou část jihovýchodního horizontu města Ostravy, hustý černý kouř z evidetního požáru. Proto jsem později se zájmem sledoval internet:

Na oficiálním webu psali, že hořela venkovní skládka, cituji: "Separovaný odpad (papír, lepenka, plast) byl lisovaný do kubíkových balíků (asi 1×1×1metr). Byly podle druhu uskladněny v řadách těsně vedle sebe na venkovní ploše areálu do výšky 4 metrů, hořely na ploše asi 100×40 metrů".

Přijde Vám normální, že venkovní skládka měla bez jakéhokoliv omezení plochu požáru 4000 m2, kdy při zásahu vodou + pěnou bylo nasazeno 17 jednotek a likvidace trvala neuvěřitelných 24 hodin (zejména pro jednotky SDH); navíc zde psali, jak v noci byly do areálu povolány dva kolové nakladače ze Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně:

Můžeme jen spekulovat o tom, kolik erár tratil na PHM, spotřebě pěnidla, na případných refundacích mezd, na čištění věcných prostředků a v neposlední řadě nejen stát, ale i občané v dopadech na okolní životní prostředí. Dokážu pochopit, že jako ekonomická kolonie vyspělejších zemí, jsme se stali složištěm všemožných odpadů (hlavně ze západní části Evropy). Což se však občanům, trvale bydlícím okolí těchto skládek, nemusí vůbec líbit a začnou místo úřadů "řešit" negativní situaci sami (najít dnes „asociála“, dát mu do ruky „pet“ láhev s laciným vínem a druhou, naplněnou benzínem, se sdělením, že víno si může nechat, pokud zapálený "Molotovův koktej" hodí přes plot na nechtěnou skládku…).

Co však nedokážu pochopit je fakt, proč hlavouni u HZS konečně nenahlédli do svých statistik a profesní „vyhláškou“ neurčili, co je pro ně z hlediska nasazení sil a prostředků rozsáhlý požár (a to nejen vnitřní, ale i venkovní). A pokud by investor nebo jiný podnikající subjekt překročil stanovený limit, již bude povinen (na své náklady) vytvořit odpovídají řešení, jehož účinnost musí prokázat; případně se předpisem stanoví jasná pravidla, která lze použít bez dalšího průkazu (např. venkovní skladky plastů do max. plošné rozlohy jednoho bloku 400 m2 a pak vytvořeni volné proluky o velikosti 1,5 násobku odstupové vzdálenosti...).

Poznámka: Pokud však u nás systémová pravidla neplatí a zpravidla se k tomu přidává laxní výkon požární prevence, tak se odpad bude do ČR setrvale "hrnout" dál. A v modrém Sboru se na zodpovědných funkcích asi stále zamýšlejí nad tím, jak rychle povýšit do první generálské hodnosti nebo jakou jinou barvou, než je běžné ve světě, přestříkáme místní hasičská vozidla, případně jak u ubytoven pro osoby zcela schopných samostatného pohybu ještě více snížíme limit podlažnosti pro instalaci evakuačního výtahu, anebo jak dostat zaručeně „nehořlavý“ polystyrén do ještě větší výšky objektu než platí dosud ...

Ručka.jpg(1 kb)

Na závěr jedna neprofesní aktualita – vloni jsem se stal včelařem a letos mi 17. dubna poslal ředitel místní „zemědělské akciové společnosti“ dopis, s úvodním sdělením, cituji: „Na základě povinnosti hlášení, Vám zasíláme oznamovací dopis“; dále následovala tato formulační perla:

Podle § 51 odst. 1a zákona 326/2004 Sb. v platném znění, oznamujeme aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely nebo aplikaci jiných přípravků a látek jejichž použití je pro včely nebezpečné.

Aplikace bude prováděna na pozemcích v okruhu 5 km od stanoviště Vašich včelstev v termínu od 1.4.2018. do 31.10.2018.

Tak jsem mu odepsal, že jsem sice začínající včelař, ale i se 17-ti denním zpožděním mi přijde zcela absurdní, abych si v termínu od 1. dubna do 31. 10. 2018 uzavřel včely v úlu. Dokonce reagoval sdělením, že chápe mé rozhořčení, ale na změnu legislativy nemají vliv a doplnil, že z jejich strany postřiky na kvetoucí porosty aplikují až v předepsané časy, po skončení letu včel (tj. zřejmě po 18 hodině) a za podmínek bezvětří.

Poznámka: Dne 30.dubna jsme s manželkou měli výročí prvního seznámení. Proto jsme na kolech vyjeli do blízké výletní restaurace sníst slavnostní oběd – bylo krátce po poledni, skoro jasno, dul čerstvý vítr (rychlostí 70 km za hodinu), řepka kvetla a postřikovací souprava (traktor + cisterna) nám všem „pěkně“ rozprašovala jedovatý postřik, a to nejen ve žlutém lánu, ale i v širokém okolí ….“Ano, už je skutečně líp !!!“ a "soudruh předseda" pobírá dotace na hektar a "hospodaří" spokojeně dál...

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 4/2018 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník